Slovensko - Ukrajina C 31.5.2001

Slovenská organizácia kompozičného šachu a komisia kompozičného šachu pri Ukrajinskej šachovej federácii sa dohodli na usporiadaní na usporiadaní medzištátneho zápasu v kompozičnom šachu. Zápas sa uskutoční v štyroch tematických oddeleniach. Do každého oddelenia má každá strana právo poslať najviac 5 skladieb. Neutrálni rozhodcovia zostavia poradie všetkých desiatich skladieb a pripoja svoj komentár. Hlavný rozhodca vyberie do výsledku v každom oddelení po 3 najlepšie skladby každého družstva. Týchto 6 skladieb bude ohodnotených bodmi 7-5-4-3-2-1. Súčet bodov zo všetkých oddelení spolu stanoví celkové skóre zápasu. V záverečnej fáze zápasu bude možné podať námietky proti pôvodnosti, alebo korektnosti skladieb, autori však nebudú mať možnosť skladby opraviť. O námietkách rozhodnú rozhodcovia a definitívne hlavný rozhodca. Hlavný rozhodca je Michal Dragoun, Česko.

Oddelenia a témy zápasu :
1. Trojťažky - rozhodca Mircea Manolescu, Rumunsko
Tému určila Ukrajina : Núdzovka ( "biely na ťahu" ) so zámenou modelových matov.

2. Štúdie - rozhodca Andrej Selivanov, Rusko
Tému určilo Slovensko : Štúdia na výhru, alebo remízu; v priebehu určitej časti riešenia bude "uväznená" biela, alebo čierna dáma.

3. Samomaty 3.ťahom - rozhodca Wladyslav Rosolak, Poľsko
Tému určila Ukrajina : Minimálne dva pokusy s logickými prvkami. Doporučuje sa, aby skladba obsahovala rímsku, drážďanskú, hamburgskú, alebo inú logickú tému aspoň v dvoch variantoch. Keď sa nepodarí uskutočniť tému vo dvoch variantoch, môže byť aj v jednom.

4. Exodvojťažky - rozhodca Waldemar Tura, Poľsko
Tému určilo Slovensko : Cyklická zámena troch (alebo viac) obrán (a,b,c...) vo dvoch (alebo viac) variantoch a troch (alebo viac) fázach podľa schémy aA, bB,.../bA, cB,.../cA, aB,.../.... Povolené sú maximálne 4 rôzne druhy exokameňov a maximálne dva druhy exopravidiel, pričom však aspoň jeden exokameň je povinný, kdežto pravidlá môžu byť ortodoxné. Za ten istý ťah v dvoch rôznych fázach sa považuje ťah tým istým kameňom na rovnaké konečné pole, pričom ale východiskové pole ťahu môže byť rôzne.