Výsledok skladateľského turnaja mnohoťažiek za rok 2000 Mat-64

 

Hodnotených bolo celkom 12 mnohoťažiek, ich úroveň bola slušná. Boli zastúpené rôzne

žánre, čo sa prejavilo vo výsledkovej listine. Skladby vybočujúce z konvencie som zaradil

medzi pochvalné zmienky.

 

Vladimír Kos, Brno 27.2.2001    

 

Ladislav Salai jr.

8 Mat-64 2000

Cena

Ladislav Salai jr. & Alexander Čisťakov

46 Mat-64 2000

1. čestné uznanie

19#                                                        6 + 13

9#                                                          8 + 11

V základnej pozícii nestačí biely jazdec

vytvoriť batériu na stĺpci „h“ pre ne-

dostatok tempa. Biely musí obetovať a 

vytvoriť si novú dámu a jazdca na poli

d8, odkiaľ má už k vytvoreniu batérie

bližšie.

1.Jd8 ? d6 2.Jf7 d5 3.Jh6 Kh1 4.Jf5+ Kg1

5.Jh4 Kh2 6.Jxf3# , ale 1.... d5 !

 

1.d5 ! d6 2.Jc5 dxc5 3.bxc5 ( 3.d6? c4!

4.d7 c3 5.d8S c2+ 6.Dxc2 Kh1 7.Dh7+ Kg1    

8.Sh4 Kh2! 9.? ) 3.... b4 4.c6! b3 5.c7 b2

6.c8D! ( 6.c8J? b1D+7.Dxb1 Kh1 8.Dh7+

Kg1 9.Jb6 axb6 10. d6 b5 11.d7 b4 12.d8J

b3 13.Jf7 b2 14.? ) 6.... b1D+ 7.Dxb1 Kh1

8.Dh8+ Kg1 9.Db6! axb6 10.d6 b5 11.d7 b4

12.d8J b3 13.Jf7 b2 14.Dxb2 Kh1 15.Dh8+

Kg1 16.Jh6 Kh1 17.Jf5+ Kg1 18.Jh4 Kh2

19.Jf3#    

Štandartná logická mnohoťažka  je

okorenená návratom jazdca a batério-

vou hrou. Prípravný plán donúti čiernu

dámu opustiť diagonálu a7-g1, takže

hlavný plán 1. g3? Už neviazne na c4!

1.g3 ? c4 !

1.Jc3+ ! Kd4 2.Jb5+ Ke4 3.f6 Dc7 4.Jc3+

Kd4 5.Jd1+ Ke4 6.g3! Sxg3 7.Jc3+ Kd4

8.Je2+ Ke4 9.Jg3#    

6.... Vxf6 7.Jc3+ Kd4 8.Jxd5+ Ke4 9.Jxf6#

( 3.... Vxf6 4.Jc3+ Kd4 5.Jxd5+ Ke4

6.Jxf6#

3.... Da6 4.Jc3+ Kd4 5.Ja4+ Ke4 6.Jxc5# )

 

 

 

Sergej Tkačenko

102 Mat-64 2000

2. čestné uznanie

Stanislav Vokál

133 Mat-64 2000

3. čestné uznanie

10#                                                        3 + 15

4#                                                            7 + 7

Systematický pohyb štyroch kameňov

je známy hlavne v štúdiach. V tejto

skladbe pochoduje tiež biely kráľ, ktorý

sa diagonálnou opozíciou schováva

pred šachmi.

1.Vc8+! Kd7 2.De8+ Kd6 3.Kxf8 d4 4.De7+

Kd5 5.Kf7 d3 6.De6+ Kd4 7.Kf6 d2 8.De5+

Kd3 9.Kf5 ( hr.10.De4# ) 9.... Jc3 10.Vxc3#

Priesečníkova kombinácia je prevede-

ná úspornými prostriedkami. Dvoje

branie mimochodom hodnotím kladne,

i keď ťahy pešca len predlžujú riešenie

na stanovený počet ťahov.

1.Vc3 ? ( hr. 2.Sh2 ~ 3.Jc7# )

1.... Sxc2 2.Vxc2 ~ 3.Sh2 ~ 4.Jc7#

1.... b4 !

1.Sh2 ! ( hr. 2.Vc3 ~ 3.Jc7# )

1.... b4 2.c4+ bxc3 e.p. 3.Vxc3 ~ 4.Jc7#

1.... g4 2.Sb8 g5 3.hxg6 e.p. ~ 4.Jf4#

Zdeněk Libiš

191 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

Vladislav Buňka & Michal Hlinka

192 Mat-64 200

Pochvalná zmienka

4#                                                            4 + 7

57#                                                         8 +13

Tri páry echových modelových matov

v jednej skladbe je ojedinelý výkon.

Autor však použil dvoch čiernopoľných

strelcov a symetrickú pozíciu i riešenie

Dal by som prednosť postaveniu Ka4 ,

De6 , Se7 , Pe2 – Ke8 , Sa5 , Sh6 , Pa6 ,

d6 , f6 s excelsiorom bieleho pešiaka

na siedmy rad.

1.e4 ! ( hr. 2.e5 ( hr. 3.exd6 ~ 4.d7# a

3.exf6 ~ 4.f7# ) 2.... dxe5 3.Sxb4+ Kd8

4.Sxa5# , 2.... fxe5 3.Sxg5+ Kf8 4.Sxh6# )

1.... Sb6 2.e5 dxe5 3.Sc5+ Kd8 4.Sxb6#

1.... Sc7 2.Sxd6+ Kd8 3.De7+ Kc8 4.Dxc7#

1.... Sg7 2.Sxf6+ Kf8 3.De7+ Kg8 4.Dxg7#

Presun povinnosti ťahu kráľovskou

Prechádzkou je pomerne dlho známy.

Základnú schému ma už Loyd 1879 :

Kh4 , De4 , Jd1 – Kh1 , Dg1 , Va3, Vh2 ,

Sa1 , Sf1 , Pa4 , b2 , b3 , f2 , f7 , g2 , h3 ,

h7, 53# , 1. Db1 s trojitým prechodom

bieleho kráľa cez pole a8. V niektorej 

literatúre sa uvádza, že dvojité pokra-

čovanie pri strate tempa ( 8.Ka4 a 9.Ka3

alebo prehodenie ťahov ) neškodí, pre-

tože rozhodujúci je cieľ manévru a ten

sa nedá obísť. Podľa môjho názoru to

však určitý nedostatok je, lebo to zna-

mená porušenie základnej požiadavky

na jednoznačnosť riešenia v tematic-

kom variante. Aby som nešiel proti

prevládajúcej mienke a neukrivdil auto-

rom, dávam taktiež tejto skladbe poch-

valnú zmienku. Týmto ocenením by

malo byť umožnené jej začlenenie do

vývojovej rady skladieb s takouto

tematikou.

1.Je1 c6 2.Kg4 Vh2 3.Kf3 Vh3 4.Ke2 Vh2

5.Kd3 Vh3 6.Kc4 Vh2 7.Kb3 Vh3 8.Ka4 !

Vh2 9.Ka3 Vh3 10.Kb3 Vh2 11.Kc4 Vh3

12.Kd3 Vh2 13.Ke2 Vh3 14.Kf3 Vh2 15.Kg4

a6 ! 16.Kf3 Vh3 17.Ke2 Vh2 18.Kd3 Vh3

19.Kc4 Vh2 20.Kb3 Vh3 21.Ka4 ! Vh2 22.

Ka3 Vh3 23.Kb3 Vh2 24.Kc4 Vh3 25.Kd3

Vh2 26.Ke2 Vh3 27.Kf3 Vh2 28.Kg4 a5 29.

Kf3 Vh3 30.Ke2 Vh2 31.Kd3 Vh3 32.Kc4

Vh2 33.Kb3 Vh3 34.Ka4 ! Vh2 35.Ka3 Vh3

36.Kb3 Vh2 37.Kc4 Vh3 38.Kd3 Vh2 39.

Ke2 Vh3 40.Kf3 Vh2 41.Kg4 a4 ! 42.f6 ! a3

43.Kf3 Vh3 44.Ke2 Vh2 45.Kd3 Vh3 46.Kc4

Vh2 47.Kb3 Vh3 48.Ka4 ! Vh2 49.Kxa3 Vh3

50.Kb3 Vh2 51.Kc4 Vh3 52.Kd3 Vh2 53.

Ke2 Vh3 54.Kf3 Vh2 55.Kg4 ! Vh3 56.Kxh3

Sh6 57.Jxc2#

( 55.... Vxh4+ 56.gxh4 )