Výsledok skladateľského turnaja pomocných matov za rok 2000 Mat-64


Na posúdenie som dostal 32 pomocných matov, z toho 16 dvojťahových, 7 trojťahových a 9 dlhších. Z tohto pohľadu by sa mohol výsledok, do ktorého sa z týchto troch kategórií dostali postupne 3, 3 a 2 skladby, zdať nevyváženým. Preto by som chcel na úvod povedať pár slov najmä ku dvom krajným kategóriam. Dlhé pomocné maty boli zväčša bez zaujímavejšieho priebehu, ukazovali echo modelového matu a podobne. To je dnes samozrejme na ocenenie málo. Dvojťahové pomocné maty boli zaujímavé, štyria kandidáti na ocenenie sa len tat-tak do výsledku nedostali. Konkrétne 66 ( Hutya ) – predchodca W.Mazul, Sakkelét 1999: Kd8, Vb1, Vh6, Sf1, Pe2, Pe6, Ka6, De4, Ve1, Vd4, Sd5, Jb8, Pa7, Pf3, Pf4, H2#, b) Vd4->a5, 120 (Dragoun ) – predchodca F. Abdurahmanovič, Mat-Pat 1991: Kh1, Dg3, Va4, Sh7 – Ke4, Dc6, Vf6, Vg6, Sa8, Sg1, Jb4, Pb3, Pc5, Pe5, Pf7, Ph2, H2#, 2.1.1.1, 182 ( V. Semenenko ) a 183 ( A. Semenenko ) – zavážila príliš ťažká konštrukcia z pohľadu spracovanej témy. Trojťahové pomocné maty tentoraz najlepšie skĺbili originalitu, kvalitu obsahu a spracovania. Rád by som poďakoval L. Salaiovi jr.za rýchle poskytnutie všetkých potrebných materiálov a C. Featherovi a R. Wiehagenovi za pomoc pri hľadaní predchodcov. Som rád, že všetky úlohy ašpirujúce od prvého pozretia na ceny s jednou výnimkou vydržali test originality ( toto sa však ešte môže počas reklamačnej lehoty zmeniť ).


Tode Ilievski

67 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

Jozef Taraba †

180 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

h2#                     2 riešenia                   7 + 4

h2#                     2 riešenia                 5 + 13

Myšlienka vstupu čierneho kráľa do lí-

nie poloväzby po braní bieleho kameňa

kryjúceho pole, na ktoré tento kráľ

vstupuje, nie je nová. Z úloh na porov-

nanie sa tejto najviac približuje

G. Bakcsi, Probleemblad 1986, Ka1, Vg1,

Vh5, Sf1, Je3, Je7, Pf5 – Kf4, Dg8, Sa8,

Jg2, Jg3, Ph6, H2#, b)Sf1>e1 avšak v tej-

to je o štipku viac harmónie a najmä

forma dvoch riešení.

1.Jxf4 Je7 2.Ke5 Jc4#

1.Jxd5 Jc8+ 2.Ke6 Jd4# 

Zaradenie tejto skladby s témou po-

slednej svetovej súťaže som veľmi

dlho zvažoval. Veď biely len ťahá dá-

mou, žiadna veľká motivácia v jeho ťa-

hoch nie je. Čierny naproti tomu otvára

línie, zatvára línie a vyhýba sa zatvore-

niu línie. Čo keby sa čierny ešte aj vy-

hýbal otvoreniu línie? Zdá sa však, že je

to originálny pomocný mat.

1.Sd4 Dg5 2.f6 (2.f5?)2.... Dd5#

1.Sc5 Dh6 2.f5 (2.f6?)2.... Dc6#

 

Vladislav Buňka

68 Mat-64 2000

3. čestné uznanie

Ladislav Packa

122 Mat-64 2000

2. čestné uznanie

h5#            B : Kb3>c2 2 riešenia         2 + 4

h3#                     3 riešenia                 3 + 10

Premeny bieleho pešiaka na štyroch

rôznych poliach sa mi zapáčili. Čierny

sa tiež štyrikrát premieňa, aj keď tri-

krát na vežu a raz na strelca, čo vytvá-

ra nevyvážený dojem. Okrem toho v b)

pozícii sa všeličo opakuje. Ale na tých

pár kameňov aj tak nečakane bohatý

obsah.

A:

1.Je3 d5 2.Jf1 d6 3.g1V d7 4.Vg4 d8D

5.Vb4 Dd3#

1.Jc7 d5 2.g1S d6 3.Sa7 dxc7 4.Sb8 cxb8D

5.Ka3 Db2#

B:

1.Je7 d5 2.Kc1 d6 3.g1V dxe7 4.Vg2 e8D

5.Vc2 De1#

1.Jc3 d5 2.Sc6 dxc6 3.Kc1 c7 4.g1V c8D

5.Vd1 Dxc3#

 

Originalita tohto trojnásobného po-

schodového echa bola skúmaná z rôz-

nych pohľadov. Pokiaľ sa týka razenia

dráhy bielej veže čiernou s braním bie-

lej, je možné porovnanie s A. Lobuso-

vom, I. miesto Majst. ZSSR družstiev

1990-1992, Kh2, Vd1, Vf1, Jd3 – Kd5, Dc2,

Ve8, Vf3, Sc1, Sc8, Jd8, Je1, Pb6,Pc3,Pe2,

Pe3, Pe4, Pe5, Pe6, Pe7, H3#, 2.1.1.1.1.1,

b) Jd3>d4. Premena pešiaka na dámy

na troch susedných poliach majú po-

dobný efekt ako tri brania bielou dá-

mou v úlohe K. Mlynku, 9.m. I. WCCT,

Ka6, Da4 – Kg6, Dg3, Va2, Vg1, Pb2, Pb3,

Pb4, Pb5, H3#, 3.1.1.1.1.1. Avšak ani v zá-

kladnej referenčnej príručke Václava

Kotěšovca : 500 trojnásobných ech v

pomocných matech, ani v zbierkach

mojich pomocníkov sa nič ako toto ne-

nachádza. Dobré spojenie rôznych zná-

mych prvkov, aj keď pôsobí trochu

sucho.

1.Vh5 Vh3 2.gxh3 bxa8D 3.Kg4 De4#

1.Vh6 Vh4 2.gxh4 b8D 3.Kg5 De5#

1.Vh7 Vh5 2.gxh5 bxc8D+ 3.Kg6 De6#

Václav Kotěšovec & Alexander Fica

86 Mat-64 2000

1. čestné uznanie

Michal Dragoun

27 Mat-64 2000

III. cena

h3#                 W-> 3 riešenia               3 + 2

h2#                     2 riešenia                 6 + 11

Nahliadnutie do už spomínanej knihy

V. Kotěšovca ukázalo, že pre A. Ficu nie

je prezentované echo úplnou novinkou

(porovnaj s úlohou Z.Labai & A.Fica I.c.

ŠU 1975, Kd4, Je5, Je6 – Ka6, Vg6, Pg4,

Pg7, H3#, 3.1.1.1.1.1.) Pri predĺžení o

jeden polťah sa teraz podarilo ušetriť

aj pešiakov. Technicky dokonalé.

1.... Jgf3 2.Vc2 Jd2 3.Kb2 Ke2 4.Kc1 Jd3#

1.... Jg2 2.Vd2 Je2+ 3.Kc2 Kf2 4.Kd1 Je3#

1.... Jd3 2.Kc2 Jf2 3.Kd2 Kg2 4.Ke1 Jf3#

  

Polia vzdialené o konský skok od čier-

neho kráľa sú dobre kryté čiernymi pe-

šiakmi, preto biely musí obetovať jed-

ného z jazdcov na odstránenie tohto

krytia a druhým jazdcom matuje.

Zilahiho téma. Čierny medzitým bloku-

je polia prechodne sprístupnené čier-

nemu kráľovi a ešte predtým sa posta-

rá odchodom pešiaka o priviazanie svo-

jej veže. Konkrétne premeny majú anti-

duálový motív determinujúci ďalšiu hru.

Všetky prvky tu už samozrejme boli,

ale nie takto spojené. Michal sa nebojí

syntetizovať-ak z toho vyjde niečo zná-

me, smola. Ak niečo nové, je na svete

o jednu kvalitnú úlohu viac.

1.c1V Jxe3 2.Jxe3 Jd2#

1.c1S Jxd4 2.Jxd4 Jc3# 

Toma Garai

121 Mat-64 2000

II. cena

Emil Klemanič & Ladislav Packa

135 Mat-64 2000

I. cena

h3#                    B : Ve6>e5                 3 + 10

h3# *                                                        7 + 8

Čierny v prvom ťahu vykonáva Grims-

hawovo prerušenie, biely tiež a navyše

tým istým typom figúry. Porovnanie

s A. Karpátim I.-II.c. Il Due Mosse 1961,

Ke8, Vh3, Sh2, Pc2, Pc5, Ph4 – Kd4, Da7,

Vb1, Vc8, Sb8, Sd1, Jd8, Pb2, Pe6, H3#,

2.1.1.1.1.1, ukazuje, že autor zhustil

skutočný dej na malú plochu, zvýšil

analógiu ťahov čierneho kráľa ( berie

v oboch 2. ťahoch pešiakov, ktorí bie-

lemu vadia ) a najmä upustil od účelovej

čistoty Grimshawa, keďže obidva čier-

ne ťahy na e4 nielen prerušujú, ale aj

blokujú. Páči sa mi cikcakovitý pohyb

bielych figúr.

A: 1.Vce4 Vg6 2.Kxf5 Vxf6+ 3.Ke5 Vf5#

B: 1.Se4 Sg6 2.Kg5 Sh5+ 3.Kxf5 Sxg4#

Najoriginálnejšia úloha súťaže, ťažká na

Riešenie (to len tak mimochodom), s

veľkým rozdielom medzi zdanlivou

hrou a riešením. Čierni jazdci braní

v zdanlivej hre blokujú v riešení polia

čiernemu kráľovi. Vzdialené maty z

kráľovských batérií nesú so sebou re-

cipročnú zámenu funkcií bielych strel-

cov skromne postavených v rohu ša-

chovnice. Keď sa pozriem na šachovni-

cu, stále sa nemôžem vydiviť, ako je

možné z takejto pozície vyťažiť zdanli-

vú hru... klobúk dole !

1.... Kxc3 2.Kf6 Kxd4 3.Ve7 Kd5#

1.Jf3 Kc2 2.Ke4 Sb2 3.Jd5 Kd1# 

 

Gratulujem autorom ocenených skladieb a ostatným želám, aby im to vyšlo s ešte lepšími skladbami.

V Bratislave 21.5.2001, Juraj Lörinc

 

Prípadné námietky proti tomuto predbežnému výsledku podávajte do 30.11.2001 na adresu L.Salaia jr.