Výsledok skladateľského turnaja exoúloh za rok 2002 Mat - 64

V roku 2002 v oddelení exoproblémov časopisu MAT-64 súťažilo 17 skladieb od 10 autorov z troch krajín. Z toho 11 problémov bolo od autorov zo Slovenska, štyri z Ukrajiny a dva z Izraela. Úroveň, ako aj forma a obsah jednotlivých originálov, bola rôznorodá. Priama exohra obsahovo tentokrát prevyšovala úlohy pomocnej exohry. Z tohoto dôvodu by som odporúčal v ďalších súťažiach pre tieto druhy vytvoriť samostatné oddelenia. Autorom vyznamenaných skladieb blahoželám.

Cena - Emil Klemanič
Hrozbová forma Lačného témy (Šedejov cyklus). Hrozba a dva variantové maty si v druhej fáze cyklicky vymenia svoje funkcie (-AaB,bC/-BaC,bA). Táto novostrategická téma zámeny funkcie ťahu je doplnenná o recipročnú zámenu obranných motívov (a,b) a o recipročnú zámenu škodlivých motívov (A,B). (a: krytie odclonením, b: priame krytie, A: odclonenie k poľu matovej siete, B: zrušenie krytia odclonením). Skladba vysokej úrovne, ktorá značne prevyšuje po každej stránke všetky ostatné.

Čestné uznanie
Dvojnásobná recipročná zámena funkcie úvodníka a variantového patu, (A-aC/B-bC/C-aA,bB) - Salazarova téma. K tomu recipročná zámena úvodníka a hrozby spolu so zámenou matov.

Pochvalná zmienka - Ladislav Salai sr.
V podstate podarený a inšpiratívny pokus o rekord s využitím podmienky dvojpatu v SAT IV. (s povolenim 4 voľných polí pre kráľov).

Pochvalná zmienka - Nikolaj Nagnibida
Circe-maty s uvoľňovaním poľa znovuzrodenia. Sympatická drobnosť.

Daniel Novomeský, Bratislava, 24.júna.2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Emil Klemanič
458 Mat-64 č.1 3/2002
Cena
Karol Mlynka
460 Mat-64 č.1 3/2002
Čestné uznanie
2#                        9 + 15
2=                         10 + 5
Vežový cvrček c8, f3
strelcový cvrček a1, f5, f8
pao d1, d3, vao h1
1.Dg2? (2.Vxc6# A)
1... PAoc3 2.Sxd6# B
1... VCf6 2. Ja4# C
1... Sxe3!
1.Dd2! (2.Sxd6# B)
1... PAoc3 2Ja4# C
1... VCf6 2. Vxc6# A
1.Vxb4? A (2.Sxc7= B)
1... Jef3 a 2.Df1= C
1... Jec6 b 2.Jxc6= D
1... Jg6, Jg4, Jd3, Jc4, Jd7, c6,
c5 2.Sxg6, Sxg4, Vxd3, Vxc4,
Sxd7, Jxc6, Vc4= 1... Jf7!
1.Sxc7? B (2.Vxb4= A)
1... Jdf3 c 2.Df1# C
1... Jdc6 d 2.Jxc6= D
1 ... Je6, Jxf5, Je2, Jc2, Jb3
b3 2.Sxe6, Jxf5, Vxe2, Sxc2,
Vxb3, Vxb3=, 1... Jb5!
1.Df1+! C
1... Jef3 a 2.Vxb4= A
1... Jdf3 b 2.Sxc7= B
Ladislav Salai sr.
436 Mat-64 č.1 3/2002
Pochvalná zmienka
Mykola Nagnibida
514 Mat-64 č.3 9/2002
Pochvalná zmienka
sh51==  SAT IV. 5 + 1
h2#*        Circe      3 + 11
1.Vf2 2.Ve7 3.Vee2 4.Ke1
5.Vd2 6.Vfe2 7.Kd1 8.Vc2
9.Ved2 10.Kc1 11.Vb2 12.Vdc2
13.Kb1 14.Ka1 15.Vb3 16.Vcb2
17.Ka2 18.Ka3 19.Vb4 20.V2b3
21.Ka4 22.Vb5 23.V3b4 24.Ka5
25.Vb6 26.V4b5 27.Ka6 28.Vb7
29.V5b6 30.Ka7 31.Ka8 32.Vc7
33.Vbb7 34.Kb8 35.Kc8 36.Vd7
37.Vbc7 38.Kd8 39.Ve7 40.Vcd7
41.Ke8 42.Vf7 43.Vde7 44.Kf8
45.Vg7 46.Vef747.Kg8 48.Vh7
49.Vh8 50.Vfh7 51.g7!==
1... Sd4 2.Jd3 Se3#
1.Dd3 Ja3 2.Sc2 Jc4#