Výsledok skladateľského turnaja dvojťažiek za rok 2000 Mat-64

Waldemar Mažul

80 Mat-64 2000

I. cena

Jozef Taraba

163 Mat-64 2000

II. cena

2#                                                        10 + 11

2#                                                         10 + 12

Skladba s bohatým novostrategickým

obsahom,ktorý je kombináciou zámeny

funkcie ťahu a zámeny hier.

Hrozbové témy nájdeme vo fázach

S dvojitou hrozbou, v ktorých vystupujú

dve tematické obrany (striedavo ako

účinná a neúčinná ) a vo fáze 1.Jc4 ?

vytvárajú s nimi zdvojenú Dombrovski-

sovu a Hanneliusovu tému.Táto fáza je

však zároveň prechodom do druhej

časti skladby obsahujúcej zámenu hier,

kde s ďalšími dvoma fázami vrcholí

trojfázovou zámenou dvoch matov. Tu

zaujme najviac jednotná antiduálová hra

po blokovaní poľa d5 (žiaľ s výnimkou

riešenia vo variante 1. ... Dxd5).

1.c4 ? ( 2. Jd8# A , Jc5# B )

1.... Dxd5 a 2. Sxg4#

1.... Jxd5! b

1.Sb3 ? ( 2. Jd8# A , Jc5# B )

1.... Jxd5 b 2. e8D#

1.... Dxd5 ! a

1.Jc4 ? ( 2. Dg8# )

1.... Dxd5 a 2. Jd8# A

1.... Jxd5 b 2. Jc5# B

1.... Kxd5 !

1.Jc6 ? ( 2. Dg8# )

1.... Dxd5 a 2. Jcd8# C

1.... Jxd5 b 2. Jd4# D

1.... dxc6 !

1.Jd3 ! ( 2. Dg8# )

1.... Dxd5 a 2. Jf4# E

1.... Jxd5 b 2. Jdc5# F

1.... Kxd5 2. Sb3#

1.... Ve5 2. Vxe5#

Úloha, v ktorej tri ťahy čierneho v troch

zvodnostných fázach cyklicky striedajú

svoju funkciu účinnej obrany, neobrany

a neúčinnej obrany. Pritom po účinnej

obrane nasleduje vždy mat, ktorý vystu-

puje ako hrozba v inej fáze a ktorý sa

potom bezo zmeny zopakuje v riešení.

Tým je docielená viacnásobná Hanneliu-

sova téma. Spomienka na koniec se-

demdesiatych rokov minulého storočia.

 

1.Sxd5 ? ( 2. Je6# A )

1.... Sxc5 2. Sxe5# C

1.... Vc3 ! a

1.Vc8 ? ( 2. Vxd5# B )

1.... Vxe4 2. Jxe6# A

1.... Sxc5 ! b

1.Df8 ? ( 2. Sxe5# C )

1.... Vc3 2. Vxd5# B

1.... Vxe4 ! c

1.Kxb7 ! ( 2. Jc6# )

1.... Vc3 a 2. Vxd5# B

1.... Sxc5 b 2. Sxe5# C

1.... Vxe4 c 2. Je6# A

Vasyľ Ďačuk

43 Mat-64 2000

III. cena

Zoltán Labai

149 Mat-64 2000

1. - 2. čestné uznanie

2#                                                        12 + 13

2#                                                           10 + 7

Štvorfázový komplex s cyklom dvojitých

hrozieb, trojfázovou zámenou v troch

variantoch a viacerými zámenami funk-

cie ťahov. Robustná pozícia,  ktorej har-

monizujúcim prvkom je boj o krytie polí

d4, d5, e5.

 

1.Jxf3 ? ( 2. Jd2# )

1.... Vd4 2. Vxd4#

1.... Ve5 2. Vxe5#

1.... Jd3 2. Dxd3#

1.... b1J !

1.Jf4 ? ( 2. Dxe8# A , Dxa4# B )

1.... Vc8 !

1.Vh5 ? ( 2. Dxa4# B , Dd5# C )

1.... Vd4 2. Dxe8# A

1.... Ve5 2. Dxe5#

1.... Vb4 2. Dxb4#

1.... Sf5 !

1.Vdd3 ! ( 2. Dd5# C , Dxe8# A )

1.... Vd4 2. Ve3#

1.... Ve5 2. Dxa4# B

1.... Jxd3 2. cxd3#

1.... Vb4 2. Vxb4# 

Dve úlohy s recipročnou zámenou

funkcie hrozby a variantového matu.

Kým č.97 má zaujímavejšiu strategickú

náplň, č.10 má naviac fázu s dvojitou

tematickou hrozbou a tým pádom dva

pararadoxy D.

 

1.axb5 ? ( 2. Jc4# A )

1.... Kxc5 2. J3f5# B

1.... Vh4 !

1.Jg6 ! (2. Jf5# B )

1.... Kxc5 2. Jc4# A

 

 

Vasyľ Markovcij

4 Mat-64 2000

1. – 2. čestné uznanie

Karol Mlynka

99 Mat-64 2000

3. čestné uznanie

2#                                                            6 + 2

2#                                                        12 + 12

Dve úlohy s recipročnou zámenou

funkcie hrozby a variantového matu.

Kým č.97 má zaujímavejšiu strategickú

náplň, č.10 má naviac fázu s dvojitou

tematickou hrozbou a tým pádom dva

pararadoxy D.

 

1.Jb4 ? ( 2. De6# A , Dd5# B )

1.... Kf5 !

1.Jf4 ? ( 2. De6# A )

1.... Kf5 2. Dd5# B

1.... d5 !

1.Jc7 ! ( 2. Dd5# B )

1.... Kf5 2. De6# A

Mlynkova téma (cyklická zámena troch

obranných motívov) v trochu mohutnej

konštrukcii, ale so zaujímavými motív-

mi jednotlivých obrán: A – znemožnenie

ťahu priviazaním, B – priame krytie poľa

matovania, C – krytie poľa matovania

odviazaním.

 

1.Vh4 ? ( 2. d3# )

1.... Dxb2 A 2. Jxb2#

1.... Jc5 B 2. Vb4#

1.... Sg4 C 2. Sxd5#

1.... d4 2. Sxe6#

1.... Db1 !

1.Vc8 ! ( 2. Jxe5# )

1.... Dxb2 B 2. Jxb2#

1.... Jc5 C 2. Vb4#

1.... Sg4 A 2. Sxd5#

1.... exf3+ 2. Kxf3#

1.... Dxd1+ 2. Kxd1#

Ladislav Salai sr.

5 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

Vasyľ Markovcij

22 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

2#                                                          11 + 6

2#                                                           11 + 5

„ Hra dvoch jazdcov v obrane “, ale aj

dvoch jazdcov v útoku, pravda, za pomo-

ci bielej dámy. Jednoduché a pekné zá-

meny.

 

1.Df8 ? ( 2. Db4# , Dxf7# )

1.... Jc5 2. Dxc5#

1.... Jd6 !

1.Dxg7 ? ( 2. Dc3# , Dxf7# )

1.... Jd4 2. Dxd4#

1.... Je5 !

1.Sb4 ? tempo

1.... Jb~ 2. Ja5# C

1.... Jf~ 2. Jd6# A

1.... exf2 !

1.fxe3 ? tempo

1.... Jb~ 2. Jd2# D

1.... Jf~ 2. Je5# B

1.... b4 !

1.Dg8 ! ( 2. Dxf7# )

1.... Jc5 2. Jd6# A

1.... Jd4 2. Je5# B

Trojfázová zámena vo dvoch variantoch,

z toho jedna polorecipročná a dve oby-

čajné zámeny dvoch matov.

 

1.b8D ? tempo

1.... J~ 2. e6#

1.... fxe4 2. Je2#

1.... Jc7 !

1.Dd3 ? tempo

1.... J~ 2. Je2#

1.... fxe4 2. Dxe4#

1.... Kxe5 2. b8D#

1.... Jd4 !

1.Jf1 ! tempo

1.... J~ 2. De3#

1.... fxe4 2. Dg3#

1.... Kxe4 2. De3#

 

 

 

Emil Klemanič

148 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

 

 

2#                                                          10 + 7

 

Náročná cyklická zámena obrán, ale so

šachujúcimi úvodníkmi a v symetrickej

pozícii. 

 

1.Jd6+ !

1.... Kd5 a 2. Vxg5# A

1.... Ke5 b 2. Vxc5# B

1.Jf6+ !

1.... Ke5 b 2. Vxg5# A

1.... Kf5 c 2. Vxc5# B

1.Dxe3+ !

1.... Kf5 c 2. Vxg5# A

1.... Kd5 a 2. Vxc5# B

 

Juraj Brabec , medzinárodný rozhodca FIDE

Bratislava , február 2001